Qin Xiao Bao, White Wedding Dress

Qin Xiao Bao in wedding dress. You want to be her groom?
Emoticon